Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Pułtusku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eco.pultusk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2018-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator Dostępności, e-mail: kd@pultusk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 306 72 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach przy wejśćiu głównym od frontu znajduje się podjazd dla wózków. 
 2. W budynku znajduje się winda, dzięki której osoby na wózku mogą dostać się na każde piętro i każdego pokoju. 
 3. Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 4. Z boku budynku przy podjeździe dla wózków znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna na parterze przy biurze obsługi, oznaczenia w alfabecie brajla są na przyciskach windy.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie.

Budynek przy ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk

 1. Do budynku prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdu dla wózków. 
 2. W budynku nie ma windy, a na piętra w których są wydziały Urzędu prowadzą schody. 
 3. W budynku brak usprawnień dla osób niepełnosprawnych. 
 4. przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie.

Budynek przy ul. Rynek 13, 06-100 Pułtusk

 1. Do budynku prowadzą schody. Przy schodach jest winda dla wózków inwalidzkich. 
 2. W budynku nie ma windy, a na piętra w których są wydziały Urzędu prowadzą schody. 
 3. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi bez progów. 
 4. Naprzeciw budynku znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie.
Przejdź do treści