OBOWIĄZEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 STYCZNIA 2021 R. ZOSTAŁY WYŁĄCZONE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE Z GMINNEGO SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZA WYJĄTKIEM NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAWARCIA INDYWIDUALNYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Urząd Miejski w Pułtusku powiadamia, że z uwagi na powyższe, Gmina Pułtusk nie zawarła umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z żadną firmą, w tym z firmą BŁYSK–BIS Sp. z o. o.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podpisania umowy z firmą dotychczas odbierającą odpady komunalne Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Ponadto komunikujemy, że prowadzone są przez Straż Miejską w Pułtusku systematyczne kontrole nieruchomości niezamieszkałych na posiadanie podpisanych umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), którzy nie mają podpisanych ww. umów, przy pierwszej kontroli zostaną pouczeni, a przy następnych kontrolach będą na nich nakładane mandaty karne.

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem tel. 23 306 72 26

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Przejdź do treści